بابا دارا سارا از کتاب بوس واره های لبانت

 

 

                  بابا  دارا   سارا

 

سال ها اول مهر 

بابا نان بود و نان بابا

و دارا می آمد  تا

سارا نان بابا را پخش کند

بابا همیشه نان داشت  

هر جور شده بود آن مرد بارانی می آمد

و دارا انار داشت

دبستان  نان بود و آب و انار

وهیچ داسی چنان برنده نبود

سفره هایمان را درو کند

پرچممان همیشه سه رنگ بود

مثل لیاقت سبزمان صداقت سپیدمان و شرافت سرخمان

ما بودیم و نجار ما بودیم و بنا ما بودیم و نانوا ما بودیم و آموزگار

ما بودیم و تلاش و نانی که سارا بی خیال فردا می خورد

اما از نان و آب ماندیم

در یورش ملخ ها به گندمزار ده

باران نیامد

مرد بی اسب گم شد در غیرت افسوس

دارااز دروغ آموزگار

که بابا نان دارد

                  آن مرد می آید

                                     زندگی زیباست

                                                         دلگیر شد

داس های بی تدبیر صداقتمان چنان خونی کرد

که لیاقت سبزمان در نشستن های پی در پی مجروح شد

دیریست کتاب دبستان

بابا ندارد

             نان ندارد

                         آن مرد نمی آید

و نانوا نان را به نرخ روز می پزد

مثل بالائی ها

که وقتی بالا آوردیم

ته معده ایمان چیزی باقی نماند

امسال دارا هم گم شد

در خجالت آموزگار از چهره ی بی فروغ سارا

و ایمان این نام آشنای بس غریب

آخرین سردار این بی ایمانی در هجوم تلخی ملخ ها

ضرب آهنگ دفتر های مشق شد .

 

 

 

                                                    بهروز عرب زاده

                                                           ب وفا

/ 1 نظر / 23 بازدید
سبکتکين

براوو