داستان ۵۵ کلمه ی ۱۴ از کتاب زندان ديکتاتور

 

 

                            داستان 55 کلمه ی 14 

 

 

مرد جستی کرد آخرین در را زده باشد

جمله ی دیر آمدی بلورهای خیس را  در پیکره ی مرد به رقص نشست

بدنبال کار تمام درها را کوفته بود

پا به خیابان گذاشت

خیل جمعیت که مرگ به آمریکا می گفتند نزدیک می شد

مشت ها را گره کرده بسمت جمعیت حرکت کرد

صدای موتوری که بشدت ترمز می کرد شنیده شد

و مرد حس کرد

                 برای نان شب بچه ها راحت شده است .

 

                                                 بهروز عرب زاده

                                                     ب وفا

 

/ 0 نظر / 8 بازدید