داستان ۵۵ کلمه ی ۱۳ از کتاب زندان ديکتاتور

 

 

                    داستان 55 کلمه ی 13

 

چرا من ؟

هنوز زود است

شب است مرا وابگذار تا وقتی دیگر

هفتاد ساله ام عمری نکرده ام هنوز بوی جوانی از من دور نشده است

.... اگر دست کسی را نگرفته ام باشد

فرصتش را به من خواهی داد؟

000

0000

همه ی زندگیم برای تو ...

 

_  آسمان رو به روشنائی بود و زن برای بیدارکردن مرد رفته بود

چشم های باز پول های نشمرده را می نگریست .

 

                                               بهروز عرب زاده

                                                   ب وفا

/ 0 نظر / 16 بازدید