کتاب های شعر و شعر ترجمه ی زنده یاد احمد شاملو

 

 

                    آثار زنده یاد احمد شاملو الف بامداد

 

 الف :  کتاب های شعر منتشر شده

        1 – آهنگ های فراموش شده        توسط ابراهیم دیلمقانیان                        1326

         2 – شعر بلند 23                                                                             1330

        3 – مجموعه ی اشعار قطع نامه                                                           1330

        4 – آهن ها و احساس                                                                        1332

        5 – هوای تازه                                                                                 1336

        6 – باغ آینه                                                                                    1338

        7 – لحظه ها و همیشه                                                                       1343

        8 – آیدا در آینه                                                                                1343

        9 – آیدا درخت و خنجرو خاطره                                                            1344

        10 – ققنوس در باران                                                                       1345

        11 – مرثیه های خاک                                                                        1348

        12 – شکفتن در مه                                                                           1349

        13 – ابراهیم در آتش                                                                         1352

        14 – از هوا و آینه ها                                                                        1353

        15 – دشنه در دیس                                                                           1356

        16 – ترانه های کوچک غربت                                                             1359

        17 – مدایح بی صله                                                       سوئد            1378

        18 – در آستانه                                                                               1376

       19 –حدیث بی قراری ماهان                                                                1379

 

ب – کتاب های شعر ترجمه

       

       1 – غزل غزل های سلیمان                                                                 1347

       2 – همچون کوچه یی بی انتها                                                             1352

       3 – هایکو ( شعر ژاپنی )  با , پاشائی                                                   1361

       4 – سیاه همچون اعماق افریقای خودم                                                  1362

       5 – ترانه های میهن تلخ                                                                    1360

       6 – ترانه ی شرقی و اشعار دیگر                                                         1359

       7 – سکوت سرشار از ناگفته ها است                                                    1365

       8 – چیدن سپیده دم                                                                           1367

 

/ 0 نظر / 29 بازدید