داستان ۵۵ کلمه ۲

 

 

 داستان 55 کلمه 2

 

 

زندگی

 

 

پدرش گفت بیکاری

و مادرش گفت: جوان هم جوانهای قدیم

پسر عصبانی به اتاق خودش برگشت

دفتر خاطراتش را باز کرد

به عکسی که کنار رودخانه انداخته بودند نگاه کرد

و برای دختر نامه نوشت

نامه را مچاله کرد

و وسط دفتر خاطراتش نوشت

بشاشم به این زندگی .                 

                                بهروز عرب زاده

                                     ب . وفا

/ 0 نظر / 11 بازدید