; خانم شما ثروتمند هستید ؟& نویسنده :ماریون دولن - ترجمه ی : بهروز عرب زاد

(ترجمه ی فارسی و ترکی استانبولی و اصل داستان به زبان انگلیسی) 

" خانم شما ثروتمند هستید ؟ "
نویسنده : ماریون دولن
ترجمه : بهروز عرب زاده 

دو کودک ژنده پوش با پالتوهای پاره پوره زنگ خانه ام را 
زدند . " خانم – شما روزنامه ی باطله دارین ؟ کلی کار داشتم . ابتدا خواستم بگویم نه
اما وقتی چشمم به پاهای شان افتاد سکوت کردم . 
هر دو کفش های تابستانی کهنه ای به پا کرده بودند که پاهایشان را خیس آب کرده بود
. گفتم : بچه ها بیائید داخل برایتان کاکائو گرم درست می کنم . اصلا حرف نمی زدند .
رد پای کفش های خیس شان روی فرش جا ماند .
همراه کاکائو نان و مربا هم برایشان آماده کردم . شاید سرمای بیرون را از ذهن شان دور
کنم . هر چند کوتاه اما حداقل می توانستم کوچلو ها را مدتی گرم کرده باشم . 
تا آنها جلو شومینه شکم شان را سیر کنند من هم به آشپزخانه برگشتم و شروع به
انجام کارهای نیمه کاره ام کردم . فقط سکوتی که در اتاق نشیمن حاکم شده بود
توجهم را جلب کرد . سرم را دراز کرده و به داخل اتاق نگریستم.
چشمان دخترک کوچک به فنجان خالی در دستش - خیره مانده بود . پسرک کوچک رو
به من کرد و پرسید : " خانم شما ثروتمند هستید ؟ " ما ثروتمندیم ؟ اه نه نیستیم .
وقتی داشتم جوابش را میدادم چشم های پسرک به روفرشی های کهنه ای که بپا کرده
بودم لغزید . 
دخترک فنجانی را که در دست داشت با دقت روی نعلبکی فنجان گذاشت و گفت :
فنجان ها و نعلبکی های شما یکدست هستند . 
اندوه گرسنگی که در صدایش نهفته بود – شباهتی به اندوه گرسنگی شکمش نداشت
.
سپس روزنامه ها را گرفتند و به سرمای بیرون غلتیدند بدون آنکه حتی تشکری کرده
باشند. اما من نیازی به تشکر کردن نداشتم زیرا آنها کاری ارزشمندتر از یک تشکر برای
من انجام داده بودند .
فنجان های آبی روشنم و نعلبکی هایش - یکدست و هماهنگ بودند . طعم سیب
زمینی هائی را که می پختم چشیدم – سیب زمینی ها گرم بودند – بالای سرمان
سقفی بود که خانه می نامیدیم – شوهری داشتم و او کاری که زندگی مان را بچرخاند .
همه ی این ها مثل فنجان ها و نعلبکی هایش – هماهنگ و یکدست بودند . 
صندلی ها را از بغل شومینه برداشتم و در جایشان قرار دادم . ردپای کفش های گلی
بچه ها هنوز روی فرش مانده بود . تمیز نکردم . و هرگز هم تمیز نخواهم کرد چرا که
ممکن است دوباره فراموش کنم - که من چقدر ثروتمندم . 
.................................................
?Lady, are you rich


They huddled inside the storm door - two children inragged outgrown coats."Any old papers, lady?"I was busy. I wanted to say no - until I looked down attheir feet. Thin little sandals, sopped with sleet. "Come inand I'll make you a cup of hot cocoa." There was noconversation. Their soggy sandals left marks upon thehearthstone.Cocoa and toast with jam to fortify against the chilloutside. I went back to the kitchen and started again on myhousehold budget...The silence in the front room struck through to me. Ilooked in.The girl held the empty cup in her hands, looking at it.The boy asked in flat voice, "Lady... are you rich?""Am I rich? Mercy, no!" I looked at my shabbyslipcovers.The girl put her cup back in its saucer - carefully. "Your cups match your saucers." Her voice was old with a hunger that was not of the stomach.They left then, holding their bundles of papers against the wind. They hadn't said thank you. They didn't need to.They had done more than that. Plain blue pottery cups andsaucers. But they matched. I tested the potatoes and stirredthe gravy. Potatoes and brown gravy - a roof over our heads - my man with a good steady job - these thingsmatched, too.I moved the chairs back from the fire and tidied theliving room. The muddy prints of small sandals were still wetupon my hearth. I let them be. I want them there in case Iever forget again how very rich I am.
- Marion Doolan
Behrooz Arabzadeh - Translation

................................................

" Bayan, siz zengin misiniz?"


Yırtık pırtık paltolar giymiş iki çocuk kapımı çaldılar.

"Eski gazeteniz var mı, bayan?"

Çok işim vardı. Önce hayır demek istedim, ama ayaklarına gözüm ilişince
sustum. İkisininde ayaklarında eski sandaletler vardı ve ayakları su
içindeydi. " İçeri girin de, size kakao yapayım" dedim. Hiç
konuşmuyorlardı. Islak ayakkabıları halıda iz bırakmıştı.

Kakaonun yanında reçel ekmek de hazırladım onlara, belki dışarıdaki soğuğu
unutturabilir, azıcıkta olsa da ısıtabilirdim minikleri. Onlar şöminenin
önünde karınlarını doyururken bende mutfağa döndüm ve yardıa bıraktığım
işlerimi yapmaya koyuldum.

Fakat oturma odasındaki sessizlik dikkatimi çekti bir an ve başımı uzattım
içeriye. Küçük kız elindeki boş fincana bakıyordu. erkek çocuğu bana döndü
ve " Bayan, siz zengin misiniz?" diye sordu.

"Zengin mi? Yo, hayır!" diye yanıtlarken çocuğun gözleri bir an ayağımdaki
eski terliklere kaydı.

Kız elindeki fincanı tabağına dikkatle yerleştirdi ve "Sizin fincanlarınız
ve fincan tabaklarınız takım" dedi. sesindeki açlık, karın açlığına
benzemiyordu.

Sonra gaztelerini alıp çıktılar dışarıdaki soğuğa. Teşekkür bile
etmemişlerdi, ama buna gerek yoktu. Teşekkür etmekten daha öte bir şey
yapmışlardı. Düz mavi fincanlarım ve fincan tabaklarım takımdı. Pişirdiğim
patateslerin tadına baktım. Sıcacıktı patetesler - başımızı sokacak bir
evimiz vardı - bir eşim vardı ve eşiminde bir işi - bunlarda fincanlarım
ve fincan tabaklarım gibi bir uyum içindeydi.

Sandalyeleri şöminenin önünden kaldırıp, yerlerine yerleştirdim.
Çocukların sandaletlerinin çamur izleri halının üzerindeydi hala. Silmedim
ayak izlerini. Silmeyeceğim de, olur unutuveririm ne denli zengin olduğumu.


- Marion Doolan
Behrooz Arabzadeh - Translation
/ 0 نظر / 10 بازدید