غريب است از کتاب ترديد های مکرر

 

 

                             غریب است ......

 

 

 

یا ولی عصر

              غریب است میدان

غریب است آویز لحظه های پیاده

رنگین جماعت سواره

ونورها که در هیکل درختان بلند به اسارت برگ ها در آمده اند

غریبی می کند این دور آمده ورنه

سطر سطر اینجا قلم به تشنگی نشسته است

 

دیر است آیا سگی که واق واق می کند ؟

یا چرا پسر برای خواهرش سنتور می زند ؟

بیمار است

کودکی می گوید که آدامس هایش به شکل تیره گی خیابان هجوم آورده است

اما فال نمی گیرم می گذرم

احساس نی لبک زنی کور مرا

به کوتاه جامه گان زلف آویزان

به اطوارهای شبانه ایشان غریبانه ام می کند

غریبم من مگر به شناس نمی آورم این خیل را

کسی اینجا به اشک پیره زن سکه ای نداده است

پایتخت عشق را عشق است

 

اینجا لوکس ها

ویترین هائیست پر مشتری

قراری که << همراه >> به خلوت جنون می کشاندش

راستی خانم پاشنه ی چندم است

این فراری را رکاب کرده است

آقا بادکنک که فوت می کنید

سهم اکسیژن پدرم نبود

که در جیب های پدرت

                       هوا شده است

سهم خیابان را کدام شما

کدامیک یا هزار

                   بگوئید

از آینه ی خانه ایمان کش رفته است

 

اینجا جوی ها عریض است

نمی شود پرید

مثل حرف های در گلو مانده

که نمی شود .....

یا ولی عصر

              غریب است میدان

                                   غریب است خیابان

                                                        غریب است .

 

                                                             بهروز عرب زاده

                                                                  ب وفا

                                    

/ 0 نظر / 20 بازدید